H.E Sheikh Khalid Al Sabah
Mr. H.E Sheikh Khalid Al Sabah
Chairman, Kuwait
Haidar Ibragimov
Mr. Haidar Ibragimov
Member, Tajikistan
R N Jayaprakash
Mr. R N Jayaprakash
Member, India
Ali Shameem
Mr. Ali Shameem
Member, Maldives
Kiho Abe
Mr. Kiho Abe
Member, Japan
Lan Jing
Mr. Lan Jing
Member, China
Ganiev Alisher
Mr. Ganiev Alisher
Member, Uzbekistan
Qais Al Zakwani
Mr. Qais Al Zakwani
Member, Oman